Проект постанови Кабінету Міністрів України

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аудиту окремих господарських операцій

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аудиту окремих господарських операцій, що додається.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аудиту окремих господарських операцій

1. Цей Порядок визначає механізм проведення підрозділами внутрішнього аудиту (далі – Підрозділ) в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі – центральні органи виконавчої влади), їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – бюджетні установи) аудиту окремих господарських операцій, що проводяться центральними органами виконавчої влади та бюджетними установами (далі – операційний аудит).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

ризикові операції – дії (події) зовнішнього і внутрішнього характеру, які негативно вплинули або можуть вплинути на стан управління бюджетними коштами, ефективність використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а також на можливість підвищення ефективності, поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності об’єкта операційного аудиту;

відповідальний виконавець – структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади та бюджетної установи, які відповідними наказами визначені відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм);

відповідний працівник Підрозділу – визначений окремим наказом керівника підрозділу внутрішнього аудиту працівник та/або керівник групи працівників, відповідальних за здійснення операційного аудиту.

3. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню центральними органами виконавчої влади та бюджетними установами законного та ефективного використання бюджетних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.

4. Операційний аудит включає:

1) проведення моніторингу розподілів коштів, очікуваної вартості предметів закупівель, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів центральних органів виконавчої влади та бюджетних установ щодо акцептів пропозицій, проектів договорів, додаткових угод та змін до них за централізованими розрахунками.

Розподіли коштів подаються разом з детальними розрахунками до них та документацією, яка підтверджує фактичне отримання матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт (далі – Розподіли коштів).

Моніторинг здійснюється в терміни:

не більше двох робочих днів – за розподілами, які не потребують вивчення додаткової інформації;

не більше трьох робочих днів – за розподілами, які потребують вивчення додаткової інформації.

У разі встановлення порушень стосовно якості, кількості, наявності майна, завищення обсягів робіт та інших, розподіли коштів повертаються до відповідального виконавця із зазначенням зауважень.

У разі відсутності пропозицій чи зауважень комплект документів повертається представнику відповідального виконавця, не пізніше наступного робочого дня після завершення моніторингу. Останній аркуш розподілу коштів погашається відміткою «Моніторинг здійснено» із зазначенням дати, посади, прізвища та ініціалів особи, що здійснювала моніторинг.

Якщо під час попереднього моніторингу виявлено недоліки, ознаки порушень або неефективних управлінських рішень:

відповідальному виконавцю надсилається лист із зазначенням виявлених недоліків, ознак порушень чи неефективних управлінських рішень з рекомендацією щодо доопрацювання документів;

за рішенням керівника Підрозділу – надається доповідь керівнику центрального органу виконавчої влади та/або бюджетної установи з пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів.

Під час проведення планових та позапланових аудитів, інших контрольних заходів кошти, щодо перерахування яких було здійснено моніторинг, підлягають дослідженню на загальних підставах.

Проведення попереднього моніторингу, за результатами якого не було надано рекомендацій чи зауважень, не знімає відповідальності розпорядників бюджетних коштів за законне, цільове, економне, ефективне та результативне їх використання.

Моніторингу також підлягають платіжні доручення на проведення банківських розрахунків до їх підписання керівником центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи та/або уповноваженою ним особою за зобов’язаннями поточного та попередніх періодів, пов’язаними з придбанням товарів (послуг).

Платіжні доручення для проведення моніторингу відповідальними виконавцями подаються до Підрозділу за три робочих дні до їх підписання керівником центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи та/або уповноваженою ним особою.

Господарські операції та платіжні доручення, що підлягають моніторингу, зазначені у додатках 1 і 2 до цього Порядку.

Платіжні доручення, що підлягають моніторингу, погоджуються відповідним працівником Підрозділу.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання бюджетних коштів та/або майна, відповідній працівник Підрозділу відмовляється від погодження платіжного доручення, про що повідомляється відповідальний виконавець з одночасним інформуванням керівника центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи;

2) проведення моніторингу ризикових операцій у частині законності та ефективності використання бюджетних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

3) підготовку для подання керівникові центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи пропозицій щодо ефективного використання бюджетних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу та/або перевірки;

4) оцінку стану усунення відповідальними виконавцями недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу.

5. У разі коли в ході операційного аудиту встановлено, що прийняття управлінських рішень може призвести до неефективного чи незаконного використання бюджетних коштів та/або майна, фінансових порушень або порушення вимог законодавства, відповідний працівник Підрозділу через керівника Підрозділу письмово інформує про це відповідального виконавця з поданням пропозицій.

Рішення щодо запобігання негативним наслідкам, що можуть бути спричинені ризиковими операціями, зокрема за результатами моніторингу платіжних доручень, або їх мінімізації, приймає керівник центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи.

6. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства під час проведення операційного аудиту відповідний працівник Підрозділу невідкладно інформує про це керівника Підрозділу. За результатами розгляду поданої відповідним працівником Підрозділу інформації керівник Підрозділу надсилає відповідальному виконавцю письмові рекомендації щодо усунення виявлених порушень із зазначенням строку зворотного інформування про вжиті заходи щодо їх усунення.

У разі не усунення відповідальним виконавцем у зазначені строки виявлених порушень керівник Підрозділу невідкладно інформує про це керівника центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи для вжиття передбачених законодавством заходів. Для підтвердження виявлених в ході операційного аудиту фактів порушення вимог законодавства та належного їх документування Підрозділ забезпечує проведення контрольних заходів в установленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Порядку

ПЕРЕЛІК

господарських операцій, що підлягають моніторингу

1. З отримання доходів від усіх видів діяльності:

здійснені Виконавцями програм (за чинними договорами (угодами, контрактами), у тому числі міжнародними) з реалізації товарів, робіт і послуг;

заплановані до здійснення Виконавцями програм (за проектами договорів (угод, контрактів), у тому числі міжнародних) з реалізації товарів, робіт і послуг.

2. Здійснені Виконавцями програм (за чинними договорами (угодами, контрактами) та заплановані до здійснення за їх проектами) з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг у вітчизняних та іноземних постачальників і підрядників, у тому числі:

з отримання консалтингових, аудиторських, інформаційно консультаційних та юридичних послуг;

із страхування (крім державного соціального страхування, обов’язкового страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

із здійснення представницьких заходів та реклами.

3. Здійснені Виконавцями програм за чинними договорами (угодами, контрактами), у тому числі міжнародними, та заплановані до здійснення за їх проектами з необоротними активами:

з оренди, відчуження, передачі та списання майна;

з фінансового лізингу;

за капітальними інвестиціями, у тому числі:

– з капітального будівництва за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами;

– з капітального будівництва за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами;

– з придбання (виготовлення) основних засобів за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами;

– з придбання (створення) нематеріальних активів;

– з придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами.

4. Із списання дебіторської та кредиторської заборгованості.

5. З придбання товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК

платіжних доручень, що підлягають моніторингу

1. З придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг у вітчизняних та іноземних постачальників і підрядників, у тому числі:

з оплати консалтингових, аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг;

із страхування (крім державного соціального страхування, обов’язкового страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

із здійснення представницьких заходів та реклами.

2. За операціями з необоротними активами:

з оренди майна;

з фінансового лізингу;

за капітальними інвестиціями, у тому числі:

– з капітального будівництва;

– з придбання (виготовлення) основних засобів;

– з придбання (створення) нематеріальних активів;

– з придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;

– ліцензійні платежі, пов’язані з використанням авторських та суміжних з ними прав, відповідно до укладених ліцензійних договорів (угод, контрактів).