ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо проведення підрозділами внутрішнього аудиту розпорядників

бюджетних коштів аудиту окремих господарських операцій)

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни:

1. частину третю статті 26 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

« Підрозділ внутрішнього аудиту в бюджетній установі наряду із проведенням внутрішнього аудиту проводить аудит окремих господарських операцій (операційний аудит). Порядок проведення операційного аудиту визначається Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

10000_1

10000_2

10000_3

10000_4

10000_5

10000_6